ซอฟต์แวร์และเทคโนโลยี

นี่คือซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีที่เราเลือกใช้เพื่อให้บริการลูกค้าของเรา เราเลือกใช้เทคโนโลยีระดับแนวหน้า สำหรับธุรกิจที่ต้องการความมั่นใจในประสิทธิภาพและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี

ติดต่อเรา

ซอฟต์แวร์

Odoo ERP/CRM

Odoo is a suite of open source business apps that cover all your company needs: CRM, eCommerce, accounting, inventory, point of sale, project management, etc.

PostgreSQL

PostgreSQL is a powerful, open source object-relational database system with over 30 years of active development that has earned it a strong reputation for reliability, feature robustness, and performance.

TIBCO Jaspersoft

The World’s Leading BI Platform for Software Builders Design, embed, and manage reports and dashboards with developer-level control

Apache Superset

Superset is fast, lightweight, intuitive, and loaded with options that make it easy for users of all skill sets to explore and visualize their data, from simple line charts to highly detailed geospatial charts.

Apache Airflow

Airflow is a platform created by the community to programmatically author, schedule and monitor workflows.

Kong API Gateway

The world’s most popular API gateway. Built for hybrid and multi-cloud, optimized for microservices and distributed architectures. Get started today – download Kong Gateway for free.

NGNIX

The open source all-in-one load balancer, content cache, and web server.

Ubuntu Linux

Ubuntu is the modern, open source operating system on Linux for the enterprise server, desktop, cloud, and IoT.

Proxmox VE, Backup, Mail Gateway

Proxmox VE is a complete open-source platform for enterprise virtualization.
Proxmox Backup Server is an enterprise backup solution for backing up and restoring VMs, containers, and physical hosts.
Proxmox Mail Gateway is an open-source email security solution protecting your mail server against all email threats from the moment they emerge.

Docker

Docker is the #1 most wanted and #2 most loved developer tool, and helps millions of developers build, share and run any app, anywhere - on-prem or in the cloud.

Git

Git is a free and open source distributed version control system designed to handle everything from small to very large projects with speed and efficiency.

เฟรมเวิร์คและเครื่องมืออื่นๆ

React

A JavaScript library for building user interfaces

React Native

Create native apps for Android and iOS using React React Native combines the best parts of native development with React, a best-in-class JavaScript library for building user interfaces.

Flutter

Flutter is Google's UI toolkit for building beautiful, natively compiled applications for mobile, web, desktop, and embedded devices from a single codebase.

Django

Django makes it easier to build better web apps more quickly and with less code.

Django Rest Framework

Django REST framework is a powerful and flexible toolkit for building Web APIs.

Nodejs

Node.js® is a JavaScript runtime built on Chrome's V8 JavaScript engine.